Voorbereiding LAP3

Home > Uitvoering LAP > Voorbereiding LAP3

Voorbereiding LAP3

Inhoud pagina: Voorbereiding LAP3

Ontwerp Landelijk afvalbeheerplan 2017-2029

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu is voornemens een nieuw landelijk afvalbeheerplan (LAP3) vast te stellen. In dit plan wordt het afvalbeheerbeleid voor de periode 2017 tot en met 2023 vastgelegd, met een doorkijk tot 2029. LAP3 vervangt het huidige landelijk afvalbeheerplan (LAP2).

Procedure ontwerp-LAP3

Inspraak

Het ontwerp-LAP3 lag van 26 september tot en met 7 november 2016 ter inzage. Een aantal van de ter inzage gelegde documenten zijn teksten waarin het (ontwerp) afvalbeheerbeleid is geformuleerd. Deze tekstdelen vormen samen het ontwerp-LAP3. Ook zijn er teksten die achtergrondinformatie bevatten, deze zijn geen onderdeel van het ontwerp-LAP3.

Voor belanghebbenden was het mogelijk een zienswijze in te dienen, maar alleen op díe delen die samen het ontwerp-LAP3 vormen. Deze delen zijn in de ter inzage gelegde documenten, aangeduid als ‘Kern van beleid’. Zie het gele kader rechts voor meer uitleg over de documenten.

Wat gebeurt er met de ingediende zienswijzen?

Alle zienswijzen die betrekking hebben op het ontwerp-LAP3 worden bekeken op hun mogelijkheid om LAP3 te verbeteren. Ze worden ook voorzien van een reactie in een nota van antwoord. Deze nota van antwoord wordt tegelijk met de definitieve versie van LAP3 naar de indieners van de zienswijzen en naar beide Kamers der Staten-Generaal gestuurd. Deze worden ook gepubliceerd op deze website en/of op de opvolger: www.lap3.nl

Waar vindt u het ontwerp-LAP3?

U kunt via het gele kader rechts op deze pagina het ontwerp-LAP3 (dat ter inspraak lag) in twee delen downloaden.

Welke documenten lagen ter inzage?

Tijdens de inspraakprocedure kon een zienswijze ingediend worden op de documenten aangeduid als ‘Kern van beleid’. Dit zijn:

  • De laatste paragraaf van ieder hoofdstuk in de delen A t/m D;
  • De paragrafen I t/m III van ieder sectorplan in deel E;
  • De laatste paragraaf van iedere bijlage in deel F.

Al deze paragrafen staan in de volgende twee documenten:

Downloads