Home

Home

Doorkijk door brillenglas naar pagina met tekst

Beleidskader

Het beleidskader bevat het nationale beleid voor afvalpreventie en afvalbeheer, de doelstelling van het afvalbeleid, definities en begripsafbakeningen. En het geeft inzicht in scenario's, monitoring en handhaving.

Stapel dossiers

Sectorplannen

In de sectorplannen is het beleid uit het beleidskader nader ingevuld naar specifieke stromen.De sectorplannen zijn het toetsingskader voor de vergunningverlening aan afvalverwerkende inrichtingen.

Afvalbeleid in Nederland

Deze website geeft informatie over het afvalbeleid in Nederland en wordt in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu beheerd door Rijkswaterstaat.