Home

Home

LAP foto beleidskader tekstdeel

Beleidskader

Het beleidskader bevat het nationale beleid voor afvalpreventie en afvalbeheer, de doelstelling van het afvalbeleid, definities en begripsafbakeningen. En het geeft inzicht in scenario's, monitoring en handhaving.

LAP foto sectorplannen

Sectorplannen

In de sectorplannen is het beleid uit het beleidskader nader ingevuld naar specifieke stromen.De sectorplannen zijn het toetsingskader voor de vergunningverlening aan afvalverwerkende inrichtingen.

Afvalbeleid in Nederland

Deze website geeft informatie over het afvalbeleid in Nederland en wordt in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu beheerd door Rijkswaterstaat.

Inspraakprocedure LAP3 van start

Op dit moment wordt het LAP3 voorbereid. De openbare inspraakprocedure loopt van 26 september tot en met 7 november 2016. Tijdens deze periode ligt het ontwerp-LAP3 ter inzage via deze site, en kunnen belanghebbenden inspreken.

Via onderstaande link kunt u meer informatie en de documenten ter inzage vinden (tot 8 november):

Informatie inspraakprocedure