Home

Home

003 234px_inleiding

Beleidskader

Het beleidskader bevat het nationale beleid voor afvalpreventie en afvalbeheer, de doelstelling van het afvalbeleid, definities en begripsafbakeningen. En het geeft inzicht in scenario's, monitoring en handhaving.

002 234px_samenvatting

Sectorplannen

In de sectorplannen is het beleid uit het beleidskader nader ingevuld naar specifieke stromen.De sectorplannen zijn het toetsingskader voor de vergunningverlening aan afvalverwerkende inrichtingen.

Afvalbeleid in Nederland

Deze website geeft informatie over het afvalbeleid in Nederland en wordt in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu beheerd door Rijkswaterstaat.