Home

Home

LAP foto beleidskader tekstdeel

Beleidskader

Het beleidskader bevat het nationale beleid voor afvalpreventie en afvalbeheer, de doelstelling van het afvalbeleid, definities en begripsafbakeningen. En het geeft inzicht in scenario's, monitoring en handhaving.

LAP foto sectorplannen

Sectorplannen

In de sectorplannen is het beleid uit het beleidskader nader ingevuld naar specifieke stromen.De sectorplannen zijn het toetsingskader voor de vergunningverlening aan afvalverwerkende inrichtingen.

Afvalbeleid in Nederland

Deze website geeft informatie over het afvalbeleid in Nederland en wordt in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu beheerd door Rijkswaterstaat.

Voorbereiding LAP3

Op dit moment wordt het LAP3 voorbereid. De periode waarin ingesproken kon worden was van van 26 september tot en met 7 november 2016.

Meer informatie over de procedure (en de conceptdocumenten):

Informatie procedure

Informatie over vergunningverlening in de overgangsperiode:

FAQ overgang naar LAP3